เงื่อนไขของบริการ

เงื่อนไขของบริการ


1.เกริ่นนำ: Freemeteo คือ เว็บไซต์รายงานสภาพอากาศ ที่นำเสนอการพยากรณ์อากาศและบริการบริการที่เกี่ยวข้อง เช่น การพยากรณ์ส่วนบุคคลและอีเมลแจ้งเตือนให้แก่ผู้ใช้ ในขณะนี้เปิดให้เข้าใช้งาน Freemeteo ฟรีสำหรบผู้ใช้ทุกคน อย่างไรก็ตาม Freemeteo สงวนสิทธิ์ในการคิดค่าบริการสำหรับการเข้าใช้งานเว็บไซต์และบริการที่จะมีขึ้นในอนาคต ในกรณีดังกล่าว Freemeteo จะแจ้งเตือนผู้ใช้ที่ลงทะเบียนทุกคนให้ทราบล่วงหน้าเพื่อให้พวกเขามีโอกาสสมัครสมาชิกกับ Freemeteo คำประกาศนี้จะแสดงให้ทราบอย่างชัดเจนว่า Freemeteo ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิกส่วนหรือคุณสมบัติใดๆ ของเว็บไซต์ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่เพียงเนื้อหา ชั่วโมงที่ใช้งานได้ และอุปกรณ์ที่จำเป็นในการเข้าถึงหรือใช้งานเว็บไซต์

2.ลิขสิทธิ์: เว็บไซต์นี้ประกอบด้วยข้อมูล เครื่องหมายการค้าที่มีลิขสิทธิ์ และข้อมูลที่มีกรรมสิทธิ์อื่นๆ  ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่เพียง ข้อความ ซอฟต์แวร์ ภาพถ่าย และกราฟิก Freemeteo คือ เจ้าของข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้และทรัพย์สินทางปัญญา รวมถึงสิทธิที่เป็นกรรมสิทธิ์อื่นๆ แต่เพียงผู้เดียว ขอสงวนสิทธิ์สิ่งที่กล่าวมาทั้งหมด ดังนั้น จึงห้ามไม่ให้ผู้ใช้ทำการขาย คัดลอก แก้ไข ทำซ้ำ เผยแพร่ซ้ำ โหลด ถ่ายทอด หรือแจกจ่ายข้อมูลของ Freemeteo ส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดไม่ว่าในรูปแบบใดโดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจาก Freemeteo ยกเว้นในกรณีที่เป็นการสร้างสำเนาสำรองของเนื้อหาในเว็บไซต์ส่วนใดส่วนหนึ่งสำหรับการใช้งานส่วนตัวเท่านั้น และไม่มีการลบข้อมูลระบุแหล่งที่มา

3.คำประกาศความรับผิด:

ก. ผู้ใช้ยอมรับอย่างชัดแจ้งว่าการใช้งาน Freemeteo เป็นความคิดริเริ่มของตนเองและยอมรับความเสี่ยงอันเกิดจากการใช้งานเว็บไซต์ Freemeteo บริษัทในเครือ และผู้ให้บริการของบริษัทไม่รับประกับว่าเว็บไซต์จะไม่ถูกทำให้หยุดชะงักการทำงาน ปราศจากข้อผิดพลาด หรือจะมีการแก้ไขข้อผิดพลาดดังกล่าว นอกจากนี้ Freemeteo จะไม่รับประกันไม่ว่าในรูปแบบใดๆ ถึงผลที่ได้รับจากการใช้งานเว็บไซต์ ข้อมูลที่จัดเตรียมให้ โดยเฉพาะเกี่ยวกับความแม่นยำหรือความน่าเชื่อถือของข้อมูล รวมถึงการบริการใดๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย

ข. มีการจัดเตรียมข้อมูลและบริการของ Freemeteo "ตามสภาพที่ได้รับ" โดยไม่มีการรับประกันใดๆ ทั้งโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่เพียงการรับประกันสำหรับชื่อเรื่อง ข้อมูล บริการ หรือผลิตภัณฑ์ที่จัดให้ผ่านทาง Freemeteo และการรับประกันโดยนัยถึงอรรถประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ความเหมาะสมตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด หรือการไม่ละเมิดลิขสิทธิ์

ค. ห้ามมิให้ผู้ใช้ถือเอาว่าข้อมูลที่มีอยู่ใน Freemeteo เป็นคำแนะนำหรือการสนับสนุนให้กระทำการหรือไม่กระทำการใด Freemeteo จะไม่รับผิดชอบต่อการตีความของผู้ใช้ที่มีต่อข้อมูลที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้ หรือต่อการกระทำที่พวกเขาตัดสินใจจากการใช้ข้อมูลที่ได้รับผ่านทางเว็บไซต์นี้ 

ง. Freemeteo จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นจากการหยุดชะงัก ข้อผิดพลาด ความไม่แม่นยำ การแก้ไข หรือการลบข้อมูลของบริการนี้ นอกจากนี้ Freemeteo มิอาจรับผิดชอบต่อความล้มเหลวของการทำงานหรือความไม่มีประสิทธิภาพ ความล่าช้าของการทำงานหรือการถ่ายโอน เส้นทางการสื่อสารที่ล้มเหลว และการแพร่กระจายไวรัสคอมพิวเตอร์บนระบบของบริการจากการเข้าใช้งาน Freemeteo ของผู้ใช้หรือการเชื่อมโยงของเว็บไซต์อื่นกับเพจต่างๆ ของเรา การขโมย หรือการทำงาน หรือการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต การเปลี่ยนแปลง หรือการใช้บันทึกไม่ว่าจะเป็นการฝ่าฝืนสัญญา การละเมิด ความละเลย หรือการกระทำอื่นๆ หรือไม่ก็ตาม ข้อจำกัดของความรับผิดชอบนี้จะครอบคลุมและรวมถึงความเสียหายที่เกิดจากการดาวน์โหลดข้อมูลที่โพสต์ใน Freemeteo หรือเว็บไซต์อื่นที่เชื่อมโยงกับเพจของเรา

จ. คำปฏิเสธความรับผิดชอบนี้จะเกี่ยวข้องกับข้อมูลหรือบริการที่จัดให้แก่ผู้ใช้่ของเว็บไซต์นี้ทั้งผ่านทางการเข้าถึงเพจของ Freemeteo อย่างปกติหรือตามความต้องการของบุคคล (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่เพียง การพยากรณ์ส่วนบุคคลและการแจ้งเตือนทางอีเมล)

4.การแจ้งเตือนทางอีเมล: การสมัครสมาชิกบริการการแจ้งเตือนทางอีเมลของ Freemeteo หมายถึงผู้ใช้ต้องการให้บริการแจ้งเตือนเริ่มต้นขึ้นภายในเจ็ด (7) วัน การจัดหาข้อมูล ผลิตภัณฑ์ และบริการเป็นไป "ตามสภาพที่ได้รับ" และตาม "ความพร้อมใช้งาน" และอาจจัดเตรียมให้ด้วยความถี่ที่น้อยลงหรืออาจมีการระงับในบางครั้ง Freemeteo ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับหรือยกเลิกการแจ้งเตือนทางอีเมลของผู้ใช้ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งหรือมีคำอธิบายให้ทราบล่วงหน้า สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมด ซึ่งรวมถึง ลิขสิทธิ์ในเนื้อหาที่แสดงในการแจ้งเตือนทางอีเมลเป็นของ Freemeteo ขอสงวนสิทธิ์สิ่งที่กล่าวมาทั้งหมด 

5.อุปกรณ์: ผู้ใช้ต้องเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการจัดหาและเก็บรักษาอุปกรณ์ทั้งหมดที่จำเป็นในการเข้าถึงและเพื่อใช้งานเว็บไซต์นี้ (เช่น สายโทรศัพท์ ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ เป็นต้น) อย่างไรก็ตาม Freemeteo ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์ที่จำเป็นในการเข้าถึงและการใช้งานเว็บไซต์นี้ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ค่าธรรมเนียมของผู้ให้บริการภายนอกทั้งหมด (เช่น ค่าธรรมเนียมของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต เป็นต้น) สำหรับการเข้าถึงและการใช้งานเว็บไซต์นี้ต้องเป็นหน้าที่ของผู้ใช้

6.การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่น: Freemeteo มีลิงค์ที่เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่น Freemeteo จะไม่ดำเนินการและไม่อยู่ในฐานะที่จะดำเนินการในรูปแบบต่างๆ เพื่อควบคุมเกี่ยวกับความพร้อมใช้งาน เนื้อหา การละเมิดนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือกฎหมายลิขสิทธิ์ที่อาจเกิดขึ้น คุณภาพและปริมาณของข้อมูลและบริการที่เว็บไซต์เหล่านี้นำเสนอ  ผู้ใช้ต้องจัดการปัญหาต่างๆ ของเว็บไซต์ที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการเยี่ยมชมหรือเข้าใช้งานเว็บไซต์เหล่านั้น Freemeteo จะไม่รับประกันหรือรับผิดชอบใดๆ ต่อเนื้อหาของเว็บไซต์อื่นๆ 

7.การโฆษณา: Freemeteo มีการโพสต์เนื้อหาโฆษณาซึ่งบ่อยครั้งจะมีลิงค์เชื่อมโยงไปยังหน้าโฮมเพจของผู้โฆษณา  Freemeteo จะไม่ดำเนินการและไม่อยู่ในฐานะที่จะดำเนินการในรูปแบบต่างๆ เพื่อควบคุมเกี่ยวกับเนื้อหาของโฆษณาดังกล่าว แบนเนอร์ หรือ ป็อพอัพการโฆษณา การละเมิดนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือกฎหมายลิขสิทธิ์ที่อาจเกิดขึ้น  ผู้ใช้ต้องจัดการปัญหาต่างๆ ของเว็บไซต์ที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการเยี่ยมชมหรือเข้าใช้งานเว็บไซต์เหล่านั้น Freemeteo จะไม่รับประกันหรือรับผิดชอบใดๆ ต่อเนื้อหาของโฆษณาที่โพสต์ในเว็บไซต์หรือสำหรับเนื้อหาในเว็บไซตของผู้โฆษณา นอกจากนี้ Freemeteo จะไม่รับผิดชอบต่อการติดต่อสื่อสารใดๆ ของผู้ใช้กับบุคคลภายนอก เช่น ผู้ให้บริการที่โฆษณาผ่านหรือเชื่อมโยงกับ Freemeteo หรือการทำธุรกรรมที่อาจเกิดขึ้นจากการติดต่อสื่อสารนี้

8.เนื้อหาของบุคคลภายนอก: Freemeteo อาจโพสต์ข้อมูล ข้อมูลดิบ ข้อความ กราฟิกที่ส่งโดยผู้ใช้ของบริษัท เนื้อหานี้ไม่ว่าจะเป็นการโพสต์สู่สาธารณะหรือส่งเป็นการส่วนตัวยังคงอยู่ในความรับผิดชอบของผู้เป็นเจ้าของแต่เพียงผู้เดียว Freemeteo จะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาด และ/หรือการผิดตก ยกเว้นใดๆ ที่อาจอยู่ในข้อมูลนี้ หรือความเสียหายที่ผู้ใช้อาจได้รับจากการใช้งานข้อมูลนี้ Freemeteo มิอาจรับผิดชอบในเรื่องดังกล่าว และผู้ใช้ต้องยอมรับว่าจะไม่โพสต์เนื้อหาที่ลามกอนาจาร หยาบคาย ไม่เหมาะสม ทำให้เกิดความไม่พอใจ หรือเนื้อหาที่ทำให้เสื่อมเสีย ดูถูกเหยียดหยาม ละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัวหรือของสาธารณะ การฝ่าฝืนกฎหมายลิขสิทธิ์ หรือสิ่งผิดกฎหมายอื่นๆ นอกจากนี้ Freemeteo จะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาที่กระตุ้นให้เกิดการกระทำที่เป็นความผิดทางคดีอาญา ทำให้ได้รับโทษทางคดีแพ่ง หรือเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย ที่โพสต์ หรือส่งโดยผู้ใช้ ผู้ใช้ของเว็บไซต์มีความเข้าใจและรับทราบเกี่ยวกับลักษณะของอินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศ และยินยอมที่จะเคารพและศึกษากฎเกณฑ์ทางจริยศาสตร์ของท้องถิ่นในแต่ละประเทศ

9.การติดตาม: Freemeteo มีสิทธิใช้วิจารณญาณของตนเองที่จะปฏิเสธการโพสต์หรือลบเนื้อหาที่ส่งไปหรือโพสต์บนเว็บไซต์ Freemeteo มีสิทธิที่จะลบเนื้อหาใดๆ ที่ Freemeteo พิจารณาแล้วและพบว่าเป็นการฝ่าฝืนเงื่อนไขที่กำหนด หรือมีความไม่เหมาะสม

10.การชดใช้ค่าเสียหาย: ผู้ใช้ยอมรับว่าจะปกป้อง จ่ายค่าชดเชย และจะไม่ทำให้ Freemeteo และเจ้าของ พนักงาน บริษัทในเครือ หรือตัวแทนต้องรับผิดชอบต่อข้อร้องเรียน การลงโทษ ความต้องการ ความเสียหาย ต้นทุน หนี้สิ้น ความสูญเสีย และค่าใช้จ่าย (ซึ่งร่วมถึงค่าธรรมเนียมสำหรับนักกฎหมาย) ทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการใช้งานเว็บไซต์นี้

11.การค้มครองข้อมูล: มีบางกรณีที่ผู้ใช้อาจจำเป็นต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อเป็นไปตามขั้นตอนของตนเอง ข้อมูลนี้จะถูกใช้โดย Freemeteo และ Freemeteo จะไม่ส่งข้อมูลนี้ให้แก่บุคคลภายนอก สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งานและการประมวลผลข้อมูลนี้ โปรดดูที่คำประกาศความเป็นส่วนตัวของเรา

12.เงื่อนไขที่เปลี่ยนไป: Freemeteo มีสิทธิในการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขข้อกำหนดหรือเงื่อนไขเกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์นี้ส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมด โดยมีการแจ้งหรือไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การใช้งานเว็บไซต์นี้หลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขเงื่อนไขของการใช้งาน จะถือว่าเป็นการยอมรับความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวในส่วนของผู้ใช้ 

13.เบ็ดเตล็ด: เงื่อนไขของการใช้งานเหล่านี้ถือว่าเป็นข้อตกลงทั้งหมดระหว่างคู่สัญญาเกี่ยวกับการใช้งาน Freemeteo และให้ใช้แทนข้อตกลงทางลายลักษณ์อักษรหรือทางวาจาก่อนหน้านี้เกี่ยวกับเรื่่องที่กล่าวมาข้างต้น การไม่สละสิทธิ์ของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเกี่ยวกับการฝ่าฝืนหรือการผิดสัญญาในที่นี่จะถือว่าเป็นการสละสิทธิ์สำหรับการฝ่าฝืนหรือการผิดสัญญาก่อนหน้านี้หรือที่ตามมา จะมีการแทรกบริเวณส่วนหัวเพื่อความสะดวกเท่านั้น และจะไม่ส่งผลกระทบต่อการตีความของเงื่อนไขในการใช้งานเหล่านี้

14.การแยกส่วน:หากมีข้อความในข้อตกลงนี้ผิดกฎหมาย ใช้ไม่ได้ หรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ในเขตอำนาจศาล ข้อความดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อความถูกต้องทางกฎหมาย การใช้งานได้ หรือความสามารถในการบังคับใช้ในเขตอำนาจศาลสำหรับข้อความอื่นๆ ที่เหลือทั้งหมดของข้อตกลงนี้

15.ภาษา: ภาษาที่ใช้ในข้อตกลงนี้คือภาษาอังกฤษ ในกรณีที่เกิดข้อขัดแย้งระหว่างข้อความภาษาอังกฤษและคำแปล ให้ถือข้อความฉบับภาษาอังกฤษเป็นสำคัญ

16.กฎหมาย – เขตอำนาจศาลที่บังคับใช้: เงื่อนไขในการใช้งานเหล่านี้อยู่ภายใต้ข้อกำหนดของทั้งกฎหมายกรีกและยุโรป และขึ้นอยู่กับเขตอำนาจศาลเพียงแห่งเดียวนั่นคือ ศาลแห่งกรุงเอเธนส์ ประเทศกรีซ