คำประกาศด้านความเป็นส่วนตัว


1.เกริ่นนำ: คำประกาศด้านความเป็นส่วนตัวนี้จะบังคับใช้กับข้อมูลที่สามารถระบุตัวบุคคลของผู้ใช้งาน Freemeteo ตราบเท่าที่มีความเกี่ยวข้องกับเงื่อนไขของการจัดเก็บ การประมวลผล และการดำเนินงานโดยเจ้าของเว็บไซต์  คำประกาศด้านความเป็นส่วนตัวจะไม่ครอบคลุมถึงความสัมพันธ์ระหว่าง Freemeteo และบริการอื่นๆ ที่ไม่มี Freemeteo เป็นเจ้าของและ Freemeteo จะไม่ดำเนินการเพื่อทำการควบคุมไม่ว่าในรูปแบบใดๆ  Freemeteo จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่ผู้ใช้งานเว็บไซต์อาจประสบหลังจากการเยี่ยมชมหรือใช้งานเว็บไซต์จากการดำเนินงานของตนเอง

2.การเก็บรวบรวมและการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคล: Freemeteo จะทำการเก็บรวบรวมข้อมูลที่สามารถระบุตัวบุคคลในสองกรณีดังต่อไปนี้:
ก. เมื่อผู้ใช้เยี่ยมชมเว็บไซต์ Freemeteo
ข. เมื่อผู้ใช้สมัครสมาชิกบริการของ Freemeteo หนึ่งรายการขึ้นไป
ในระหว่างการสมัครสมาชิก จะมีการร้องขอให้ผู้ใช้แจ้งข้อมูลต่อไปนี้ ได้แก่ ชื่อ ที่อยู่ รหัสไปรษณีย์ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร ประเทศถิ่นที่อยู่ ที่อยู่ทางไปรษณีย์ Freemeteo จะใช้ข้อมูลนี้เพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้ใช้ที่ใช้บริการของเว็บไซต์ และแจ้งให้ผู้ใช้ทราบเกี่ยวกับการจัดหาบริการใหม่ๆ

3.การแก้ไข และ/หรือการลบข้อมูลที่สามารถระบุตัวบุคคล: Freemeteo จะอนุญาตให้ผู้ใช้มีสิทธิลบ แก้ไข หรือปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลของตนเองโดยการส่ง อีเมล. นอกจากนี้ Freemeteo ยังมีทางเลือกให้แก่ผู้ใช้ในการปิดใช้งานการเป็นสมาชิกของเว็บไซต์นี้ชั่วคราว 

4.การเปิดเผยข้อมูลที่สามารถระบุตัวบุคคล: Freemeteo ขอรับประกันว่าจะไม่มีการขาย ให้เช่า หรือเผยแพร่ข้อมูลที่สามารถระบุตัวบุคคลของผู้ใช้ไม่ว่ารูปแบบใดต่อบุคคลภายนอก Freemeteo จะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลภายนอกเฉพาะในกรณีที่ ผู้ใช้ได้ยินยอมอย่างชัดเจนต่อการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว หรือหากการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวเป็นสิ่งที่จำเป็นเพื่อให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้ นอกจากนี้ Freemeteo จะเปิดเผยข้อมูลที่สามารถระบุตัวบุคคลตามที่กฎหมายกำหนด ตามหมายศาล หรือเมื่อหนึ่งในผู้ใช้งานฝ่าฝืนคำประกาศด้านความเป็นส่วนตัวนี้ และ/หรือเงื่อนไขในการใช้งานของ Freemeteo

5.คุกกี้: Freemeteo อาจใช้คุกกี้เพื่อระบุตัวผู้ใช้ในแต่ละครั้งที่เยี่ยมชมเว็บไซต์ และอำนวยความสะดวกต่อผู้ใช้ในการเข้าสู่เว็บไซต์ คุกกี้เป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ขนาดเล็กที่ถ่ายโอนจาก Freemeteo ไปยังฮาร์ดไดรฟ์ของผู้ใช้ ผู้ใช้สามารถเลือกว่าจะยอมรับคุกกี้ทั้งหมด ได้รับแจ้งเมื่อมีการตั้งค่าคุกกี้ หรือปฏิเสธคุกกี้ทั้งหมดโดยการเปลี่ยนค่่ากำหนดในเบราว์เซอร์ของตนเอง

นอกจากนี้ เราอาจใช้คุกกี้ DART สำหรับการโฆษณาที่จะทำงานผ่านทาง DoubleClick ของ Google ซึ่งเป็นตำแหน่งของคุกกี้บนคอมพิวเตอร์ของคุณ เมื่อคุณกำลังเรียกดูเว็บและเยี่ยมชมเว็บไซต์โดยการใช้โฆษณาแบบ DoubleClick (ซึ่งรวมถึงโฆษณา Google AdSense บางชนิด) คุกกี้นี้จะถูกใช้เป็นโฆษณาที่เฉพาะเจาะเจงสำหรับคุณและความสนใจขงอคุณ ("การกำหนดเป้าหมายตามความสนใจ") โฆษณาจะถูกกำหนดเป้าหมายตามประวัติการเรียกดูก่อนหน้าของคุณ คุณสามารถเลือกที่จะไม่รับโฆษณานี้ได้จากทุกเว็บไซต์ที่ใช้งานโฆษณาประเภทนี้โดยการไปที่

http://www.doubleclick.com/privacy/dart_adserving.aspx   


6.ที่อยู่ IP: จะมีการบันทึกและใช้งานที่อยู่ IP ของผู้ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางสถิติเท่านั้น 

7.การคุ้มครองผู้เยาว์: Freemeteo ยึดหลักว่าจะไม่ทำการรวบรวมข้อมูลที่สามารถระบุตัวบุคคลจากผู้เยาว์ อย่างไรก็ตาม Freemeteo ไม่อยู่ในฐานะที่จะตรวจสอบอายุจริงของผู้ใช้ นี่คือเหตุผลว่าทำไม Freemeteo จึงไม่สามารถรับผิดชอบต่อการที่ผู้เยาว์เข้ามาเยี่ยมชมหรือสมัครสมาชิกกับเว็บไซต์ Freemeteo จะลบข้อมูลที่สามารถระบุตัวบุคคลที่ได้รับจากผู้เยาว์ทันทีเท่าที่เป็นไปได้หลังจากที่ได้รับการแจ้งเตือน  อย่างไรก็ตาม จากสิ่งที่กล่าวมาแล้วข้างต้น Freemeteo ขอแนะนำให้ผู้ปกครองตรวจตราและควบคุมการใช้งานอินเทอร์เน็ตของบุตรหลานของท่าน

8.พันธกิจในด้านความปลอดภัยของข้อมูลที่สามารถระบุตัวบุคคล: Freemeteo มีความรับผิดชอบตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ดังนั้น Freemeteo จึงได้ติดตั้งเครื่องมือเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลที่ผู้ใช้ได้แจ้งแก่เว็บไซต์ อย่างไรก็ตาม Freemeteo ไม่สามารถรับประกันได้ว่าจะมีการสกัดกั้นการติดต่อสื่อสารที่ผิดกฎหมายหรือจะไม่มีการเข้าถึงข้อมูลที่สามารถระบุตัวบุคคลอย่างผิดกฎหมายจากบุคคลภายนอก

9.การแยกส่วน: หากมีข้อความในข้อตกลงนี้ผิดกฎหมาย ใช้ไม่ได้ หรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ในเขตอำนาจศาล ข้อความดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อความถูกต้องทางกฎหมาย การใช้งานได้ หรือความสามารถในการบังคับใช้ในเขตอำนาจศาลสำหรับข้อความอื่นๆ ที่เหลือทั้งหมดของข้อตกลงนี้

10.ภาษา: ภาษาที่ใช้ในข้อตกลงนี้คือภาษาอังกฤษ ในกรณีที่เกิดข้อขัดแย้งระหว่างข้อความภาษาอังกฤษและคำแปล ให้ถือข้อความฉบับภาษาอังกฤษเป็นสำคัญ

11.เงื่อนไขที่เปลี่ยนไป: Freemeteo ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขคำประกาศด้านความเป็นส่วนตัวนี้หลังจากมีการแจ้งเตือนผู้ใช้  การใช้งานเว็บไซต์นี้หลังจากได้รับการแจ้งเตือน จะถือว่าผู้ใช้ยอมรับความเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

จะมีการร้องขอให้ผู้ใช้ระงับการใช้งาน Freemeteo หากพวกเขาไม่ยอมรับคำประกาศด้านความเป็นส่วนตัวนี้
ลือกที่จะไม่รับโฆษณานี้ได้จากทุกเว็บไซต์ที่ใช้งานโฆษณาประเภทนี้โดยการไปที่